Szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie wstępne organizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, póz. zm.). Przeprowadzane jest w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne, zwane „instruktażem ogólnym”
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane „instruktażem stanowiskowym”

Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

 • nowo zatrudnieni pracownicy
 • studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu

Instruktaż ogólny zapewnia jego uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi:

 • przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz
 • zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub
 • osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo
 • pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy zapewnia jego uczestnikom zapoznanie się z:

 • czynnikami pracy występującymi na ich stanowiskach pracy
 • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywana pracą
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach