Kurs - Hakowy, lukowy, chwytakowy

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Zawiesia i sprzęt pomocniczy, przeładunkowy oraz ich zastosowanie
  • Ogólne zasady załadunku i wyładunku środków transportu lądowego i morskiego
  • Pomocniczy sprzęt przeładunkowy
  • Rodzaje ładunków, ich cechy charakterystyczne i podatność transportowa
  • Bezpieczne wykonywanie prac przeładunkowych oraz sygnały porozumiewania się

Kurs trwa 8 godzin i kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wydawane jest bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U. z 2014r. Poz. 622).