Kosztorysowanie w branży elektrycznej

Program szkolenia obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Poznanie zasad dot. kosztorysowania występujących w obowiązującym prawie.
  • Zdobycie umiejętności posługiwania się Katalogami Nakładów Rzeczowych.
  • Zdobycie umiejętności przygotowywania ofert dot. robót elektrycznych.
  • Nauczenie sporządzania protokołów powykonawczych.
  • Aspekty prawne dot. kosztorysowania.
  • Podstawowe zasady kosztorysowania.
  • Zasady posługiwania się Katalogami Nakładów Rzeczowych.
  • Poznanie programów komputerowych do kosztorysowania.
  • Nauka praktyczna kosztorysowania na wybranym programie.

Kurs trwa ok. 45 godzin i kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego wydawane jest zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.