Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym obsługa defibrylatora

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Podstawy prawne
  • Zasady wzywania pogotowia ratunkowego
  • Ocena miejsca zdarzenia i stanu poszkodowanego
  • Sposób zbierania wywiadu i badanie tętna
  • Funkcjonowanie układu krążenia i oddychania oraz postępowanie w sytuacjach zagrażających życiu
  • Bezpieczeństwo ratownika podczas ćwiczenia zabiegów reanimacyjnych i w czasie akcji reanimacyjnej
  • Podstawowe zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała, krwotok, amputacje, rany
  • Nauka resuscytacji krążeniowo – oddechowej, praktyczne ćwiczenia na fantomie
  • Ogólne zasady przenoszenia i układania poszkodowanych
  • Obsługa defibrylatora

Kurs trwa 8 godzin. Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym wydawane są zaświadczenia ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.