Operator i konserwator

Zgodnie z obwiązującym w naszym kraju prawem, pracodawcy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności koniecznych do należytego wykonywania swoich obowiązków (art. 2373 § 1 kodeksu pracy). Szczegółowo tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z poźn. zm.), zgodnie z którym operatorzy, jak i konserwatorzy dźwignic z napędem mechanicznym powinni posiadać stosowne kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem.

Program szkolenia obejmuje organizację i zakres działania dozoru technicznego, a także ogólną budowę dźwignic. Oprócz tego uczestnicy są zapoznawani z budową i działaniem poszczególnych podzespołów i mechanizmów dźwignic. Na szkoleniu poruszane są również zagadnienia związane z obowiązkami operatorów dźwignic. Nie mniej ważna pozostaje tematyka związana z postępowaniem konserwatora w przypadku awarii urządzenia. Konserwator dźwignicy powinien znać zasady bhp i ppoż. w trakcie przygotowania i wykonywania prac konserwacyjnych oraz posiadać umiejętność prowadzenia dziennika konserwacji.

Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.