Operator i konserwator wózków jezdniowych wraz z wymianą butli gazowych

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Struktura organizacyjna, zakres działania i podstawy prawne dozoru technicznego
  • Budowa i zasady działania wózków różnych typów pozwalające na prawidłową eksploatację
  • Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego kierowania wózkiem i wykonywania operacji z osprzętem
  • Przepisy i zasady BHP, ruchu drogowego, p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Nauka przewożenia i układania kontenerów

Kurs trwa 40 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje terminowe uprawnienia operatora lub konserwatora do obsługi wózków jezdniowych.