Operator i konserwator wozów podsiębiernych

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wozów podsiębiernych oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przez dozór techniczny w celu uzyskania uprawnień do samodzielnego i bezpiecznego kierowania wozami podsiębiernymi.

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Struktura organizacyjna, zakres działania i podstawy prawne dozoru technicznego
  • Budowa i zasady działania wozów różnych typów pozwalające na prawidłową eksploatację
  • Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego kierowania wozem podsiębiernym i wykonywania operacji z osprzętem
  • Przepisy i zasady BHP, ruchu drogowego, p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Nauka przewożenia i układania kontenerów

Kurs trwa 48 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną w Transportowym Dozorze Technicznym. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje terminowe uprawnienia operatora do obsługi wozów podsiębiernych.