Operator i konserwator żurawi pływających

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Ogólne wiadomości o dźwignicach i ich elementach, parametry techniczne, rodzaje dźwignic i żurawi
  • Akty prawne dozoru technicznego
  • Obsługa, konserwacja, przeglądy i naprawa żurawi pływających
  • Obowiązki operatora żurawi pływających
  • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na żurawiach pływających oraz zagadnienia przeciwpożarowe i ochrona środowiska

Kurs trwa 48 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje terminowe uprawnienia operatora lub konserwatora żurawi pływających.