Operator i konserwator żurawi statkowych (pokładowych)

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Ogólne wiadomości o statkach i dźwignicach, rodzaje, charakterystyka techniczna i zastosowanie urządzeń dźwignicowych
  • Akty prawne dozoru technicznego
  • Parametry techniczne i budowa żurawi
  • Obsługa, konserwacja, przeglądy i naprawa żurawi statkowych
  • Zawiesia i oprzęd pomocniczy
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na żurawiach statkowych oraz zagadnienia przeciwpożarowe i pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs trwa 32 godziny i kończy się egzaminem wewnętrznym lub państwowym. Po pozytywnie zdanym egzaminie kursanci otrzymują bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U. z 2014r. Poz. 622) lub terminowe zaświadczenie wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Istnieje możliwość otrzymania zaświadczeń w języku angielskim.