Żurawie szynowe

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Ogólne wiadomości o dźwignicach i ich elementach.
  • Budowa, obsługa, eksploatacja, przeglądy i naprawa żurawi szynowych
  • Akty prawne dozoru technicznego,
  • Zawiesia i sprzęt pomocniczy
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na żurawiach statkowych oraz zagadnienia przeciwpożarowe i pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs trwa ok. 3 tygodnie i kończy się egzaminem dla operatorów przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje uprawnienia operatora lub konserwatora żurawi szynowych Q=40t.