Operator i konserwator żurawi szynowych

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Ogólne wiadomości o dźwignicach i ich elementach.
  • Budowa, obsługa, eksploatacja, przeglądy i naprawa żurawi szynowych
  • Akty prawne dozoru technicznego,
  • Zawiesia i sprzęt pomocniczy
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na żurawiach statkowych oraz zagadnienia przeciwpożarowe i pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs trwa 48 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje terminowe uprawnienia operatora lub konserwatora żurawi szynowych.