Operator i konserwator żurawi wieżowych

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Ogólne wiadomości o dźwignicach i ich elementach, rodzaje dźwignic i żurawi
  • Akty prawne dozoru technicznego
  • Obsługa, konserwacja, przeglądy oraz remonty i naprawa żurawi wieżowych
  • Przyczyny awarii żurawi wieżowych
  • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zagadnienia przeciwpożarowe i ochrona środowiska

Kurs trwa 48 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje terminowe uprawnienia operatora lub konserwatora żurawi wieżowych.