Marynarz wachtowy

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

 • Podstawy nawigacji, kształt i wymiary ziemi oraz współrzędne geograficzne, określanie kierunku na morzu, systemy liczenia kierunku
 • Przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu, Międzynarodowe prawo drogi morskiej (COLREG)
 • Łączność morska,
 • Międzynarodowy Kod Sygnałowy MKS, procedura użycia flag MKS
 • Język angielski, standardowe zwroty proceduralne w łączności na morzu, zwroty używane do porozumiewania się na statku
 • Przewozy morskie, materiały sztauerskie i separacyjne, statkowe urządzenia i osprzęt przeładunkowy, rodzaje i przeznaczenie
 • Podstawowe urządzenia nawigacyjne, kompas magnetyczny i żyrokompas, autopilot
 • Systemy radionawigacyjne
 • Budowa i teoria okrętu, konstrukcja kadłuba, wiedza okrętowa
 • Zasady BHP na statku
 • Ochrona środowiska morskiego

Kurs trwa 100 godzin. Prowadzony jest w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów. Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym słuchacz otrzymuje „Świadectwo marynarza wachtowego” zgodnie z wymogami VI/1 konwencji STCW.