Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów – stopień podstawowy

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Podstawowa wiedza o zbiornikowcach do przewozu ropy i chemikaliów
  • Podstawowa wiedza o operacjach ładunkowych
  • Podstawowa wiedza o właściwościach fizycznych ropy i chemikaliów
  • Wiedza i zrozumienie zasad bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem
  • Podstawowa wiedza o zagrożeniach związanych z operacjami na zbiornikowcach
  • Podstawowa wiedza o zasadach bezpieczeństwa pracy i procedurach
  • Zagrożenia pożarowe związane z operacjami przeładunkowymi i transportem ciekłych ładunków niebezpiecznych i szkodliwych przewożonych luzem zgodnych z przepisami prawa, regulacjami branżowymi oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa osobistego na zbiornikowcach do przewozu ropy i chemikaliów
  • Podstawowa wiedza o środkach i działaniach podejmowanych w przypadku wycieku

Wymagania wstępne:

Posiadanie ważnych świadectw przeszkoleń w zakresie:

− indywidualnych technik ratunkowych,

− ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego,

− bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,

− elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

W przypadku posiadania tych świadectw wydanych w innym kraju niż Polska należy dołączyć do nich poświadczenie Administracji Morskiej tego kraju o ich autentyczności.

Kurs trwa 23 godziny. Prowadzony jest w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów. Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 1.01. Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu. Po pozytywnie zdanym egzaminie słuchacz otrzymuje bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Urząd Morski w Gdyni. Otrzymany certyfikat nie podlega odnowieniu.