Przeszkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
  • Poprawna nazwa techniczna i właściwa nazwa przewozowa
  • Właściwości różnych towarów niebezpiecznych,
  • Towary wybuchowe, gazy, ciecze łatwopalne, towary samozapalne
  • Zasady zaliczania towarów niebezpiecznych do polutantów i poważnych polutantów wód morskich

Kurs trwa 12 godzin. Prowadzony jest w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów. Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 1.10. Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu (wykłady) i demonstracji umiejętności (ćwiczenia). Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.