Opis Projektu

Kolejny projekt został przygotowany i jest realizowany przez Bałtycką Akademię Umiejętności we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej (KIGM) i Pracownią Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

logo Uniwersytet Gdański Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Jego tytuł brzmi: „BADANIA PORTOWEGO RYNKU PRACY". Dofinansowywanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ma umożliwić znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są potrzeby firm portowych w zakresie pożądanych kwalifikacji i umiejętności?
  • Jakie plany zawodowe mają uczniowie i studenci ostatnich roczników? Czy plany te są powiązane z branżą portową?
  • Jakie kwalifikacje i umiejętności będą potrzebne w przypadku realizacji zamierzeń inwestycyjnych obu portów?

Celem projektu jest zwiększenie i pogłębienie wiedzy i informacji o portowym rynku pracy w kontekście potrzeb pracodawców w tym:

  • Określenie potrzeb pracodawców w zakresie pożądanych kwalifikacji i umiejętności: firm przeładunkowo - składowych; firm zarządzających i utrzymujących infrastrukturę portową, firm wspomagających działalność portową w tym: żeglugowych (WUŻ-e), spedycyjnych, logistycznych;
  • Określenie planów zawodowych uczniów i studentów, ich powiązanie z branżą portową;
  • Pogłębienie wiedzy na temat portowego rynku pracy wśród szkół, uczelni, instytucji rynku pracy poprzez upowszechnienie badań;
  • Inspirowanie szkół i uczelni do uwzględnienia wyników badań w procesie tworzenia oferty edukacyjnej;
  • Poszerzenie wiedzy wśród społeczeństwa o zawodach portowych poprzez m.in. wydanie słowniczka zawodów portowych;

oraz określenie rodzajów zawodów, które będą przydatne w branży portowej przy realizacji strategii Zarządów Portów Gdańska i Gdyni np. centra logistyczne.

logo Krajowa Izba Gospodarki MorskiejWyniki badań będą informacją dla ośrodków edukacyjnych (m.in. szkoły, uczelnie, władze edukacyjne), co do profilu kształcenia, a także informacją dla urzędów pracy, jaką kadrę przygotowywać i pozyskiwać do branży portowej.

Jako element popularyzujący branżę portową, został przygotowany przez gdańskich portowców praktyków „Słowniczek zawodów portowych”.