Operator i konserwator suwnicy kontenerowo-placowej

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Wiadomości ogólne o dźwignicach i ich elementach
  • Budowa konstrukcji stalowej oraz mechanizmów suwnic
  • Obsługa i eksploatacja suwnic
  • Wiadomości ogólnotechniczne
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy na suwnicy kontenerowej oraz zagadnienia przeciwpożarowe i pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy

Kurs trwa 48 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnym zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje terminowe uprawnienia operatora lub konserwatora suwnicy kontenerowo-placowej.