Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony statku

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Międzynarodowe i krajowe akty prawne dotyczące ochrony statku i obiektu portowego, przede wszystkim rozdziałów XI-2 i XI-1 (zmiany do aneksu 5/32) Konwencji SOLAS, Kodeksu ISPS, dyrektyw Unii Europejskiej nr 725/2004 i nr 65/2005 oraz przepisów IMO
  • Potencjalne zagrożenia występujące we współczesnej żegludze morskiej: akty terroryzmu, piractwa i czyny kryminalne
  • Poziomy i procedury ochrony statku oraz współpraca na linii statek-obiekt portowy i procedury w zależności od wprowadzonego poziomu ochrony statku i obiektu portowego
  • Obowiązki wynikające ze współpracy z oficerem ochrony statku i oficerem ochrony obiektu portowego
  • Testowanie, kalibracja i serwisowanie sprzętu służącego do ochrony statku
  • Metod ochrony statku i obiektu portowego
  • Sposoby rozpoznawania broni i postępowania z materiałami niebezpiecznymi
  • Postępowanie z osobami potencjalnie stwarzającymi zagrożenie dla ochrony statku

Jest to jednodniowe szkolenie prowadzone w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i pokazów. Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym słuchacz otrzymuje „Świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony statku” zgodnie z wymogami VI/1 konwencji STCW.