Operator i konserwator wozów wysięgnikowych (Reachstacker)

Program kursu obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • Struktura organizacyjna, zakres działania i podstawy prawne dozoru technicznego
  • Budowa i zasady działania wozów różnych typów pozwalające na prawidłową eksploatację
  • Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego kierowania wozem i wykonywania operacji z osprzętem
  • Przepisy i zasady BHP, ruchu drogowego, p.poż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Nauka przewożenia i układania kontenerów

Kurs trwa 48 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną  Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje terminowe uprawnienia operatora lub konserwatora do obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami.